زندگی زیبای من این است

گر سینه شود تنگ خدا با ما هست ...گر پای شود لنگ ، خدا با ما هست... دل را به حریم عشق بسپار و برو... فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست...

مرداد 96
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
4 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
13 پست
خرداد 91
10 پست